amp_popups234

BLACK FRIDAY

REGULAMIN PROMOCJI „Black Weekend”    


§1  

1. Niniejszy    Regulamin    („Regulamin”)    określa    warunki    i    zasady,    na    jakich    przeprowadzana    jest    Promocja    ”BLACK    WEEKEND”    (dalej    „Promocja”).2.    Organizatorem    Promocji    jest    Pretty    One    Kułakowski    spółka    jawna,    z    siedzibą    w    Warszawie,    przy    ul. Pory 61 m. 94,    wpisana    do    rejestru    przedsiębiorców    Krajowego    Rejestru    Sądowego    (KRS)    prowadzonego    przez    Sąd    Rejonowy    dla    m.st.    Warszawy    w    Warszawie,    XIII    Wydział    Gospodarczy    KRS    pod    numerem    KRS    0000318570,    numer    NIP    532-198-63-55,    (dalej    „Organizator”).3.    Promocja    organizowana    jest    na    terenie    Polski    w    celu    promocji    rozwoju    sprzedaży    na    terenie    kraju,    salonów    Pretty    One    oraz    sklepu    internetowego    marki    Pretty    One.        


§2  

1. Promocja    polega    na    sprzedaży    premiowanej    na    zasadach    określonych    w    niniejszym    Regulaminie.    W    DNIACH    24    –    26    LISTOPADA    2017   
2. Promocja    przeznaczona    jest    dla    osób,    które    ukończyły    18    lat.        
3. Uczestnikami    Promocji    nie    mogą    być    pracownicy    i    współpracownicy    Organizatora,    firm    współpracujących    przy    organizacji    Promocji,    jak    również    firm    w    sposób    stały    świadczących    usługi    dla    Organizatora    oraz    ich    pracownicy,    współpracownicy    i    członkowie    ich    rodzin.      


§3    

1. Sprzedażą    premiowaną    objęte    są    określone    towary    dostępne    w    salonach    Pretty    One.        
2. Promocja    polega    na    dokonaniu    w    w/w.    okresie    trwania    sprzedaży    premiowanej    zakupu    przez    klienta    („Uczestnik”)    dowolnej    ilości    sztuk    towarów    po    cenie    rabatowej    kolejnych    produktów:    a. najdroższy    produkt    -20%        b. produkt    tańszy    od    pierwszego    -30%    c. produkt    tańszy    od    drugiego    -40%    d. produkt    tańszy    od    trzeciego    -50%    W    przypadku    zakupu    większej    ilości    produktów    niż    4    szt.    Klientowi    przysługuje    rabat    -50%    na    wszystkie    najtańsze    produkty    powyżej    pierwszych    4    sztuk.    
3. Uczestnik    nie    ma    obowiązku    zakupu    4    produktów,    rabat    udzielany    jest    już    od    pierwszej    zakupionej    sztuki    wg.    wzoru    z    §3    pkt.2.        
4. Akcesoria    Pretty    One    tj.    paski,    biżuteria,    torebki,    szale    są    również    objęte    niniejszą    promocją.        
5. Promocja    nie    łączy    się    z    rabatem    na    karcie    stałego    klienta.    tj.    klient    nie    może    doliczyć    rabatu    przyznawanego    mu    w    drodze    programu    lojalnościowego    z    rabatem    przyznawanym    na    zasadach    Promocji    na    żadną    z    zakupionych    sztuk    produktów.        
6. Promocje    nie    łącza    się    ze    sobą.    Klient    ma    prawo    wyboru    pomiędzy    promocjami,    które    występują    w    salonie    Pretty    One    w    okresie    trwania    Promocji.        
7. Rzeczy    zakupione    na    warunkach    Promocji    będą    wydawane    najpóźniej    do    godziny    zamknięcia    salonu    w    dniu    zakończenia    sprzedaży    premiowanej    (ostatni    dzień    promocji).        
8. Ilość    rzeczy    w    promocji    jest    ograniczona.    Organizator    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    wyczerpanie    się    puli.        
9. Rzeczy    nierozdysponowane    zgodnie    z    postanowieniami    Regulaminu    pozostają    własnością    Organizatora.  

     
§4    

1. Dane    osobowe    Uczestników    będą    gromadzone    i    przetwarzane    przez    Organizatora    i    podmioty    działające    na    jego    zlecenie    w    związku    z    obsługą    Promocji    w    niezbędnym    zakresie    w    celu    komunikacji    z    Uczestnikami,    wydania    rzeczy    oraz    rozpatrywania    ewentualnych    reklamacji.        
2. Przetwarzanie    danych    osobowych    obejmować    będzie    następujący    zakres    danych:    imię,    nazwisko,    numer    telefonu    komórkowego,    email;    oraz    następujący    zakres    czynności:    zbieranie,    przetwarzanie    oraz    usuwanie.        
3. Przetwarzanie    danych    osobowych    odbywać    się    będzie    na    zasadach    przewidzianych    ustawą    z    dnia    29    sierpnia    1997    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2002    Nr    101,    poz.    926    z    późn.    zm.).        
4. Dane    osobowe    podawane    są    przez    Uczestników    dobrowolnie,    a    Uczestnicy    mają    
prawo    wglądu    do    danych    i    zgłaszania    zmian.  

     
§5    

1. Organizator    zapewnia    możliwość    zapoznania    się    z    treścią    niniejszego    Regulaminu    w    czasie    trwania    Promocji.    Treść    niniejszego    Regulaminu    będzie    udostępniona    wszystkim    zainteresowanym,    na    stronie    internetowej    www.shop.prettyone.pl   2.  Przystąpienie    do    Promocji    jest    dobrowolne    i    równoznaczne    z    zapoznaniem    się    Uczestnika    z    treścią    Regulaminu    i    jego    akceptacją    w    całości.        
3. Reklamacje    mogą    być    zgłaszane    sprzedawcy    lub    kierownikowi    sklepu    w    trakcie    trwania    Konkursu.        
4. Uczestnik    składający    reklamację    jest    zobowiązany    podać    swoje    dane    (§    4    pkt    2)    oraz    zachować    opieczętowany    dowód    zakupu    premiowanego    do    czasu    rozpatrzenia    reklamacji.        
5. W    przypadku    zwrotu    produktu    zakupionego    poprzez    kanał    internetowy    w    powyższej    akcji    promocyjnej    korekcie    podlega    cała    wartość    dokonanego    zakupu    na    wszystkie    produkty    znajdujące    się    na    tym    samym    paragonie.    Następnie    pula    niezwróconych    przez    klienta    produktów    ulega    ponownemu    rabatowaniu    wg.    zasad    obowiązujących    w    promocji    tj.    §3    pkt.2    niniejszego    regulaminu.    Wynikająca    z    takich    obliczeń    różnica    jest    zwracana    klientowi.        Cena    produktu    podana    jednostkowo    na    pierwotnym    paragonie    jest    jego    ceną    tylko    w    przypadku    zakupu    go    w    promocji    z    innymi    produktami.    Zmiana    ilości    produktów    na    paragonie    wpływa    na    zmianę    ceny    poszczególnych    produktów.        
6. Klient    akceptuje    zmianę    cen    innych    artykułów    na    wyższe.    W    przypadku    zmniejszenia    ilości    zakupionych    produktów    w    promocji,    po    dokonaniu    zwrotu    nastąpi    korekta    ceny    na    wszystkie    produkty    zakupione    przez    klienta.        
7. Zwrot    środków    na    konto    klienta    zostanie    dokonany    na    podstawie    powstałej    korekty    paragonu    i    nowych    cen    poszczególnych    produktów    uwzględniających    zasady    promocji    wg.    §3    pkt.2.    

§6    

1.  Wszelkie    spory    związane    z    organizacją    Promocji    rozstrzygać    będzie    sąd    właściwy    ze    względu    na    siedzibę    Organizatora.    
2. Wszystkie    treści    zawarte    w    materiałach    reklamowo-promocyjnych    mają    charakter    jedynie    informacyjny.    Moc    prawną    w    zakresie    określenia    zasad    zakupów    promocyjnych    w    ramach    Promocji    oraz    praw    i    obowiązków    Organizatora    i    Uczestników,    mają    jedynie    postanowienia    niniejszego    Regulaminu.        
3. W  sprawach    nieuregulowanych    niniejszym    Regulaminem    zastosowanie    znajdują    powszechnie    obowiązujące    przepisy    prawa.    4.    Sprawowanie    nadzoru    nad    przebiegiem    Promocji    należy    do    kierownika    sklepu,    sprzedawcy    oraz    administratora    sklepu    internetowego.       

INFORMACJE