amp_popups234

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

REGULAMIN PROGRAMU KARTY LOJALNOŚCIOWEJ "Pretty One"

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzany jest

Program promocyjny ”Program Karty Lojalnościowej Pretty One” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Pretty One Kułakowski spółka jawna, z siedzibą w Warszawie, przy

ul. Pory 61 m. 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS 0000318570, numer NIP 532-198-63-55, (dalej „Organizator”).

3. Promocja urządzana jest na terenie Polski, Niemiec i Litwy w celu promocji salonów Pretty One i

rozwoju sprzedaży na terenie w/w krajów.

 

§ 2

1. Promocja polega na sprzedaży premiowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora,

firm współpracujących przy organizacji Promocji, jak również firm w sposób stały

świadczących usługi dla Organizatora oraz ich pracownicy, współpracownicy i członkowie ich rodzin.

 

§ 3

1. Sprzedażą premiowaną objęte są towary dostępne w salonach Pretty One.

2. Promocja polega na dokonaniu w okresie trwania sprzedaży premiowanej zakupu przez klienta

(„Uczestnik”) dowolnego towarupo cenie regularnej opisanej na etykiecie sprzedażowej.

3. Osobie dokonującej zakupu należy się wówczas karta lojalnościowa klubu Pretty One.

4. Kartę lojalnościową wydaje pracownik sklepu Pretty One Na podstawie wypełnionego formularza

przez klienta, który dokonał pierwszego zakupu. Rabat 5% udzielany jest na kolejne zakupy po okresie 2 4h za okazaniem

karty lojalnościowej sprzedawcy. Następnie przy dokonaniu zakupów na łączną kwotę:

1500 PLN – przysługuje uczestnikowi 7% rabatu

3000 PLN - przysługuje uczestnikowi 10% rabatu

5. Promocje nie łączą się ze sobą. Klient ma prawo wyboru pomiędzy promocjami, które występują

w salonie Pretty One w okresie trwania Promocji.

 

§4

1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty

działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu komunikacji

z Uczestnikami, wydania rzeczy oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko,

numer telefonu komórkowego, email; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych i zgłaszania zmian.

 

§ 5

1. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania

Promocji. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w salonach Pretty One,

oraz na stronie internetowej www.prettyone.pl.

2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią

Regulaminu i jego akceptacją w całości.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji kart lojalnościowych,

z przyczyn nie leżących po jego stronie.

4. Reklamacje mogą być zgłaszane sprzedawcy lub kierownikowi sklepu w trakcie trwania Konkursu.

5. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4pkt 2) oraz zachować

opieczętowany dowód zakupu premiowanego i bonu do czasu rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora w jego siedzibie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

§ 6

1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz

praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie

obowiązujące przepisy prawa. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do kierownika sklepu i sprzedawcy.

 

INFORMACJE