amp_popups234

REGULAMIN PROMOCJI „ŚWIĄTECZNY PREZENT -20% NA WYBRANE MODELE”

REGULAMIN PROMOCJI „ŚWIĄTECZNY PREZENT -20% NA WYBRANE MODELE”   

 

§1    

1. Niniejszy    Regulamin    („Regulamin”)    określa    warunki    i    zasady,    na    jakich    przeprowadzana    jest    Promocja    ”ŚWIĄTECZNY    PREZENT    -20%    NA    WYBRANE    MODELE”    (dalej    „Promocja”).        
2. Organizatorem    Promocji    jest    Pretty    One    Kułakowski    spółka    jawna,    z    siedzibą    w    Warszawie,    przy    Pory 61 m. 94,    wpisana    do    rejestru    przedsiębiorców    Krajowego    Rejestru    Sądowego    (KRS)    prowadzonego    przez    Sąd    Rejonowy    dla    m.st.    Warszawy    w    Warszawie,    XIII    Wydział    Gospodarczy    KRS    pod    numerem    KRS    0000318570,    numer    NIP    532-198-63-55,    (dalej    „Organizator”).        
3. Promocja    organizowana    jest    w    sklepie    internetowym    marki    Pretty    One.       

 

§2    

1. Promocja    polega    na    sprzedaży    premiowanej    na    zasadach    określonych    w    niniejszym    Regulaminie    w    dniach    od    5    grudnia    od    godziny    00:01    do    12    grudnia    do    godziny    24:00.    2016roku.    
2. Promocja    przeznaczona    jest    dla    osób,    które    ukończyły    18    lat.        
3. Uczestnikami    Promocji    nie    mogą    być    pracownicy    i    współpracownicy    Organizatora,    firm    współpracujących    przy    organizacji    Promocji,    jak    również    firm    w    sposób    stały    świadczących    usługi    dla    Organizatora    oraz    ich    pracownicy,    współpracownicy    i    członkowie    ich    rodzin.        

 

§3    

1. Sprzedażą    premiowaną    objęte    są    określone    towary    dostępne    w    salonach    Pretty    One.        
2. Promocja    polega    na    dokonaniu    w    w/w.    okresie    trwania    sprzedaży    premiowanej    zakupu    przez    klienta    („Uczestnik”)    wybranych    produktów    po    cenie    rabatowej    -20%        
3.  Uczestnik    nie    ma    obowiązku    zakupu    produktów.        
4. Akcesoria    Pretty    One    tj.    paski,    biżuteria,    torebki,    szale    są    również    objęte    niniejszą    promocją.        
5. Promocja    nie    łączy    się    z    rabatem    na    karcie    stałego    klienta.    tj.    klient    nie    może    doliczyć    rabatu    przyznawanego    mu    w    drodze    programu    lojalnościowego    z    rabatem    przyznawanym    na    zasadach    Promocji    na    żadną    z    zakupionych    sztuk    produktów.        
6. Promocje    nie    łącza    się    ze    sobą.    Klient    ma    prawo    wyboru    pomiędzy    promocjami,    które    występują    w    
salonie    Pretty    One    w    okresie    trwania    Promocji.        
7. Rzeczy    zakupione    na    warunkach    Promocji    będą    udostepniane    do    sprzedaży    najpóźniej    do    godziny    24:00    w    dniu    12    grudnia    2016    (ostatni    dzień    promocji).        
8. Ilość    rzeczy    w    promocji    jest    ograniczona.    Organizator    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    wyczerpanie    się    puli.        
9. Rzeczy    nierozdysponowane    zgodnie    z    postanowieniami    Regulaminu    pozostają    własnością    Organizatora.    

    

§4    

1. Dane    osobowe    Uczestników    będą    gromadzone    i    przetwarzane    przez    Organizatora    i    podmioty    działające    na    jego    zlecenie    w    związku    z    obsługą    Promocji    w    niezbędnym    zakresie    w    celu    komunikacji    z    Uczestnikami,    wydania    rzeczy    oraz    rozpatrywania    ewentualnych    reklamacji.        
2. Przetwarzanie    danych    osobowych    obejmować    będzie    następujący    zakres    danych:    imię,    nazwisko,    numer    telefonu    komórkowego,    email;    oraz    następujący    zakres    czynności:    zbieranie,    przetwarzanie    oraz    usuwanie.        
3. Przetwarzanie    danych    osobowych    odbywać    się    będzie    na    zasadach    przewidzianych    ustawą    z    dnia    29    sierpnia    1997    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2002    Nr    101,    poz.    926    z    późn.    zm.).        
4. Dane    osobowe    podawane    są    przez    Uczestników    dobrowolnie,    a    Uczestnicy    mają    prawo    wglądu    do    danych    i    zgłaszania    zmian.        

 

§5    

1. Organizator    zapewnia    możliwość    zapoznania    się    z    treścią    niniejszego    Regulaminu    w    czasie    trwania    Promocji.    Treść    niniejszego    Regulaminu    będzie    udostępniona    wszystkim    zainteresowanym    na    stronie    internetowej    www.prettyone.pl.        
2. Przystąpienie    do    Promocji    jest    dobrowolne    i    równoznaczne    z    zapoznaniem    się    Uczestnika    z    treścią    Regulaminu    i    jego    akceptacją    w    całości.        
3. Reklamacje    mogą    być    zgłaszane    w    trakcie    trwania    Promocji.        
4. Uczestnik    składający    reklamację    jest    zobowiązany    podać    swoje    dane    (§    4    pkt    2)    oraz    zachować    opieczętowany    dowód    zakupu    premiowanego    do    czasu    rozpatrzenia    reklamacji.        
5. W    przypadku    zwrotu    produktu    stosujemy    zasady    ogólne    zwrotu    opisane    w    regulaminie    sklepu    online    Pretty    One.    

 

§6    

1. Wszelkie    spory    związane    z    organizacją    Promocji    rozstrzygać    będzie    sąd    właściwy    ze    względu    na    siedzibę    Organizatora.    
2. Wszystkie    treści    zawarte    w    materiałach    reklamowo-promocyjnych    mają    charakter    jedynie    informacyjny.    Moc    prawną    w    zakresie    określenia    zasad    zakupów    promocyjnych    w    ramach    Promocji    oraz    praw    i    obowiązków    Organizatora    i    Uczestników,    mają    jedynie    postanowienia    niniejszego    Regulaminu.        
3. W    sprawach    nieuregulowanych    niniejszym    Regulaminem    zastosowanie    znajdują    powszechnie    obowiązujące    przepisy    prawa.        
4. Sprawowanie    nadzoru    nad    przebiegiem    Promocji    należy    do    administratora    sklepu    internetowego.       

INFORMACJE