amp_popups234
Pretty One
0 SZT
0,00 zł

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT -50% NA DRUGI PRODUKT”

REGULAMIN    PROMOCJI    „RABAT    -50%    NA    DRUGI    PRODUKT”    


§1    

1.    Niniejszy    Regulamin    („Regulamin”)    określa    warunki    i    zasady,    na    jakich    przeprowadzana    jest    Promocja    ”RABAT    -50%    NA    DRUGI    PRODUKT”    (dalej    „Promocja”).    2.    Organizatorem    Promocji    jest    Pretty    One    Kułakowski    spółka    jawna,    z    siedzibą    w    Warszawie,    przy    Emilii    Plater    27    m.41,    wpisana    do    rejestru    przedsiębiorców    Krajowego    Rejestru    Sądowego    (KRS)    prowadzonego    przez    Sąd    Rejonowy    dla    m.st.    Warszawy    w    Warszawie,    XIII    Wydział    Gospodarczy    KRS    pod    numerem    KRS    0000318570,    numer    NIP    532-198-63-55,    (dalej    „Organizator”).3.    Promocja    organizowana    jest    na    terenie    Polski    w    celu    promocji    rozwoju    sprzedaży    na    terenie    kraju,    salonów    Pretty    One    oraz    sklepu    internetowego    marki    Pretty    One.        


§2  

1.    Promocja    polega    na    sprzedaży    premiowanej    na    zasadach    określonych    w    niniejszym    Regulaminie.    W    DNIACH    OD    10    DO    15    LISTOPADA    2016R.        
2.    Promocja    przeznaczona    jest    dla    osób,    które    ukończyły    18    lat.        
3.    Uczestnikami    Promocji    nie    mogą    być    pracownicy    i    współpracownicy    Organizatora,    firm    współpracujących    przy    organizacji    Promocji,    jak    również    firm    w    sposób    stały    świadczących    usługi    dla    Organizatora    oraz    ich    pracownicy,    współpracownicy    i    członkowie    ich    rodzin.    

   
§3  

1.    Sprzedażą    premiowaną    objęte    są    określone    towary    dostępne    w    salonach    Pretty    One.        
2.    Promocja    polega    na    dokonaniu    w    w/w.    okresie    trwania    sprzedaży    premiowanej    zakupu    przez    klienta    („Uczestnik”)    dwóch    sztuk    dowolnych    towarów    po    cenie    rabatowej    -50%    na    jeden    z    produktów.        
3.    Rabat    udzielany    jest    na    drugi,    tańszy    produkt.        
4.    Rabat    udzielany    jest    przy    zakupie    parzystej    liczby    produktów,    na    każdy    drugi    tańszy    produkt,    co    oznacza,    że    przy    zakupie    dwóch    modeli    rabat    przydzielany    jest    na    drugi    tańszy    produkt,    przy    zakupie    3    modeli    rabat    udzielany    jest    na    jeden    najtańszy    produkt.    Przy    zakupie    czterech    modeli    rabat    -50%    udzielany    jest    na    dwa    najtańsze    produkty.    Przy    
zakupie    większej    ilości    produktów    rabat    przyznawany    jest    analogicznie    wg    zasady    opisanej    powyżej.        
5.    Uczestnik    nie    ma    obowiązku    zakupu    dwóch    produktów.        
6.    Akcesoria    Pretty    One    tj.    paski,    biżuteria,    torebki,    szale    są    również    objęte    niniejszą    promocją.        
8.    Promocja    nie    łączy    się    z    rabatem    na    karcie    stałego    klienta.    tj.    klient    nie    może    doliczyć    rabatu    przyznawanego    mu    w    drodze    programu    lojalnościowego    z    rabatem    przyznawanym    na    zasadach    Promocji.        
9.    Promocje    nie    łącza    się    ze    sobą.    Klient    ma    prawo    wyboru    pomiędzy    promocjami,    które    występują    w    salonie    Pretty    One    w    okresie    trwania    Promocji.        
10.    Rzeczy    zakupione    na    warunkach    Promocji    będą    wydawane    najpóźniej    do    godziny    zamknięcia    salonu    w    dniu    zakończenia    sprzedaży    premiowanej    (ostatni    dzień    promocji).        
11.    Ilość    rzeczy    w    promocji    jest    ograniczona.    Organizator    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    wyczerpanie    się    puli.        
12.    Rzeczy    nierozdysponowane    zgodnie    z    postanowieniami    Regulaminu    pozostają    własnością    Organizatora.        


§4    

1.    Dane    osobowe    Uczestników    będą    gromadzone    i    przetwarzane    przez    Organizatora    i    podmioty    działające    na    jego    zlecenie    w    związku    z    obsługą    Promocji    w    niezbędnym    zakresie    w    celu    komunikacji    z    Uczestnikami,    wydania    rzeczy    oraz    rozpatrywania    ewentualnych    reklamacji.        
2.    Przetwarzanie    danych    osobowych    obejmować    będzie    następujący    zakres    danych:    imię,    nazwisko,    numer    telefonu    komórkowego,    email;    oraz    następujący    zakres    czynności:    zbieranie,    przetwarzanie    oraz    usuwanie.        
3.    Przetwarzanie    danych    osobowych    odbywać    się    będzie    na    zasadach    przewidzianych    ustawą    z    dnia    29    sierpnia    1997    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2002    Nr    101,    poz.    926    z    późn.    zm.).        
4.    Dane    osobowe    podawane    są    przez    Uczestników    dobrowolnie,    a    Uczestnicy    mają    
prawo    wglądu    do    danych    i    zgłaszania    zmian.        


§5    

1.    Organizator    zapewnia    możliwość    zapoznania    się    z    treścią    niniejszego    Regulaminu    w    czasie    trwania    Promocji.    Treść    niniejszego    Regulaminu    będzie    udostępniona    wszystkim    zainteresowanym    w    salonach    Pretty    One,    oraz    na    stronie    internetowej    www.prettyone.pl.        
2.    Przystąpienie    do    Promocji    jest    dobrowolne    i    równoznaczne    z    zapoznaniem    się    Uczestnika    z    treścią    Regulaminu    i    jego    akceptacją    w    całości.        
3.    Reklamacje    mogą    być    zgłaszane    sprzedawcy    lub    kierownikowi    sklepu    w    trakcie    trwania    Konkursu.        
4.    Uczestnik    składający    reklamację    jest    zobowiązany    podać    swoje    dane    (§    4    pkt    2)    oraz    zachować    opieczętowany    dowód    zakupu    premiowanego    i    bonu    do    czasu    rozpatrzenia    reklamacji.        
5.    W    przypadku    zwrotu    produktu    droższego    z    zestawu    objętego    promocją,    zwrot    pieniędzy    zostanie    pomniejszony    o    wcześniej    przyznany    rabat    na    drugi    tańszy    produkt.        
6.    Reklamacje    będą    rozpatrywane    przez    osobę    wyznaczoną    przez    Organizatora    w    jego    siedzibie    w    ciągu    14    dni    od    dnia    otrzymania    zgłoszenia.        


§6  

1. Wszelkie    spory    związane    z    organizacją    Promocji    rozstrzygać    będzie    sąd    właściwy    ze    względu    na    siedzibę    Organizatora.    
2.    Wszystkie    treści    zawarte    w    materiałach    reklamowo-promocyjnych    mają    charakter    jedynie    informacyjny.    Moc    prawną    w    zakresie    określenia    zasad    zakupów    promocyjnych    w    ramach    Promocji    oraz    praw    i    obowiązków    Organizatora    i    Uczestników,    mają    jedynie    postanowienia    niniejszego    Regulaminu.        
3.    W    sprawach    nieuregulowanych    niniejszym    Regulaminem    zastosowanie    znajdują    powszechnie    obowiązujące    przepisy    prawa.4.    Sprawowanie    nadzoru    nad    przebiegiem    Promocji    należy    do    kierownika    sklepu,    sprzedawcy    oraz    administratora    sklepu    internetowego.   

INFORMACJE