amp_popups234
Pretty One
0 SZT
0,00 zł

Regulamin główny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRETTY ONE


Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Pretty One Kułakowski spółka jawnaz siedzibą 
w Warszawie (02-757), adres: ul. Pory 61 m. 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIVWydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000318570, NIP: 5321986355, REGON: 14166307900000.
Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
 - telefonicznie; numer telefonu: + 48 503 933 003(w Dni Robocze od godz. 12.00 do godz. 16.00);
- mailowo; adres poczty  elektronicznej: shop.online@prettyone.pl(w Dni Robocze od  godz. 8.00 
do godz. 16.00);
- listownie; adres miejscowy do doręczeń: Pretty One, ul. Starówki 12, 08-440 Lipówki.


§ 1. DEFINICJE
Czas  Realizacji  Zamówienia - czas,  w  którym  zamówienie  jest  kompletowane,  a  następnie  wydane 
przewoźnikowi  w  celu  dostarczenia  Towaru  na  wskazany  przez  Klienta  adres;  Czas  Realizacji 
Zamówienia  nie  obejmuje  czasu  dostawy  (czasu  między  wydaniem  Towaru  przez  Sprzedawcę 
przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi); 
Dni Robocze -oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy);
Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych 
w Regulaminie dokonuje Zamówienia w SklepieInternetowym oraz na rzecz, którego świadczone są 
usługi drogą elektroniczną;
Konsument  - osoba  fizyczna  dokonująca z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej  niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – usługa  świadczona  drogą  elektroniczną; dedykowany  Klientowi,  modyfikowalny  element 
Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
Koszyk – usługa  świadczona drogą  elektroniczną; formularz  stanowiący  integralną część  systemu 
zakupowego Sklepu,  w  której  Klient  zatwierdza przedmiot  i warunki  Zamówienia  tj.  rodzaj  i  ilość 
Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy 
informuje  Klientów  o  nowych  materiałach  i  wydarzeniach  pojawiających  się  w  ramach  działalności 
Sklepu  Internetowego,  poprzez  cykliczne  przesyłanie  wybranych  i  zredagowanych  treści  w  postaci 
listu elektronicznego.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w sposób 
wskazany  w  Regulaminie  w  celu założenia  Konta  oraz  ewentualnego zrealizowania  Zamówienia  i 
korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;
Sklep  Internetowy  (Sklep) – serwis  internetowy  dostępny  pod  adresem  www.shop.prettyone.pl  z 
wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
Towar – produkt wskazanyw SklepieInternetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; 
istotne  właściwości  każdego  Towaru  udostępniane  są  na  przypisanej  mu  podstronie  Sklepu;  obraz 
Towaru  przedstawiony  na  stronach  Sklepu  Internetowego  jest  wizualizacją jego  rzeczywistego 
wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;
Umowa  Sprzedaży – umowa  sprzedaży  Towaru  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r. –
Kodeks  cywilny,  zawarta  według  postanowień niniejszego Regulaminu  pomiędzy  Sprzedawcą  a 
Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, 
ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  korzystania  ze Sklepu  Internetowego,  w  szczególności 
warunkizakładania Konta,składania Zamówienia i jego  modyfikowania, dokonywania płatności 
oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
2.  Za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  prowadzona  jest  sprzedaż  detaliczna  Towarów,  w 
szczególności odzieżyi dodatków, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne 
usługi  świadczone  drogą  elektroniczną  w  formie  udostępniania  funkcjonalności  Sklepu,  w  tym 
prowadzenie Konta Klienta, interaktywnego  formularza składania Zamówienia i zapisywania się 
na Newsletter oraz samo świadczenie usługi Newslettera.
3.  Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z interaktywnego formularza, Sprzedawca 
wyraźnie oznacza pola, którychuzupełnienie jest konieczne dla korzystania z danej usługi przez 
Klienta.
4.  Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu 
Internetowego,  a  także - na  żądanie  Klienta - w  taki sposób,  który umożliwia  pozyskanie  przez 
niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. 
5.  Warunkiem  korzystania  ze Sklepu  Internetowego  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem  i  jego 
akceptacja.
6.  Informacje  zawarte  w  Sklepie Internetowym  nie  są  ofertą  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23 
kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
7.  W  celu  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego  i  realizacji  Zamówienia,  muszą  zostać  spełnione 
następujące  minimalne  wymagania  techniczne:  urządzenie  z  dostępem  do  sieci  Internet, 
zainstalowana  i  zaktualizowana  wersja  przeglądarki  internetowej  Internet  Explore,  Chrome, 
FireFox,  Opera,  Safari  z  włączoną  obsługą  JavaScript,  aktywne  konto  poczty  elektronicznej  (email).
8.  Klienta  obowiązuje  zakaz: dostarczania  treści  zabronionych  przez  przepisy  prawa,  w  tym 
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo 
czy  w  celu  obejścia  prawa,  a  także  w  sprzeczności  z  zasadami  współżycia  społecznego  lub 
dobrymi  obyczajami;  korzystania  ze Sklepu  Internetowego  w  sposób  zakłócający  jego 
funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
9.  Sprzedawca  zapewnia  ochronę  przekazu  elektronicznego  oraz  treści  cyfrowych poprzez 
stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności 
danych  przed  ich  pozyskaniem  przez  osoby  nieupoważnione,  w  tym  poprzez  szyfrowanie  SSL, 
hasła  dostępu  czy  programy  antywirusowe  i  przeciwko  niechcianemu oprogramowaniu. 
Jednocześnie  Sprzedawca  wskazuje,  iż  korzystanie  z  sieci  Internet  i  usług  świadczonych  drogą 
elektroniczną  może  być  zagrożone  przedostaniem  się  do  systemu  teleinformatycznego  i 
urządzenia  użytkownika  szkodliwego  oprogramowania,  jak  również nieuprawnionym  dostępem 
do  danych  Klienta,  w  tym  osobowych,  przez  osoby  trzecie.  W  celu  minimalizacji  niniejszych 
zagrożeń,  Klient  powinien  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia  techniczne  np.  z 
wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci 
Internet. 
10. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


§ 3. REJESTRACJA
1.  Klient  ma  możliwość  utworzenia  indywidualnego  Konta  dla  usprawnienia  procesu  składania 
Zamówienia,  w  tym  zapisania danych  zamawiającego,  adresu  dostawy,  wglądu  do  historii 
zakupów i dodawania Towarów do listy obserwowanych produktów. W tym celu Klient dokonuje 
procedury Rejestracji.
2.  Użytkownik  zyskuje  status  zarejestrowanego  Klienta  w  następstwie  wykonania  niezbędnych 
czynności  rejestracyjnych  w  Sklepie  Internetowym  według  interaktywnego  formularza  (w 
szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów 
wyświetlanych w  formularzu  podczas  jego  uzupełniania,  a  następnie  aktywując  przycisk 
„Zarejestruj się”.
3.  Klient  może  również  założyć  Konto  w  trakcie  procedury  składania  Zamówienia  poprzez 
uaktywnienie przycisku „Chcę założyć konto klienta w Sklepie”.W takim trybie Rejestracji, Klient 
ustanawia tylko hasło w interaktywnym formularzu.
4.  Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą  linka wysłanego na jego 
adres  e-mail,  zostaje  zawarta  umowa  o  świadczenie  usługi  drogą  elektroniczną  prowadzenia 
Konta  ze  Sprzedawcą na  czas  nieokreślony.  Klient  może  wypowiedzieć  umowę  prowadzenia 
Konta  w  każdym  czasie,  poprzez  wysłanie  takiego  oświadczenia  do  Sprzedawcy.  Konto wraz  z 
zapisanymi danymizostanie usunięte niezwłocznie.
5.  W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. 
Klient ma  obowiązek  chronić  hasło  i nie  może  udostępniać  hasła  osobom  trzecim.  Konto  jest 
niezbywalne.
6.  Konto  zawiera  informacje  podane  przez  Klienta  podczas  Rejestracji.  Szczegółowe  informacje 
dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 9. Klient zobowiązany 
jest do aktualizacji danych Konta.


§ 4. ZAMÓWIENIE
1.  Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny 
na  dobę,  7  dni  w  tygodniu  przez  cały  rok,  z  zastrzeżeniem,  że  ich  realizacja  odbywa  się  w  Dni 
Robocze od godz. 8.00dogodz. 16.00.
2.  Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
a)  mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b)  nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
3.  Klient nieposiadający  zarejestrowanego  Konta, dokonuje Zamówienia zpominięciem  procedury 
Rejestracji lublogowania.
4.  Klient  sporządza  Zamówienie  poprzez  wirtualne  dodawanie  Towarów  do  Koszyka.  Skuteczne 
dodanie powoduje, iż w zakładce Koszykazmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, 
którą  można  dowolnie  modyfikować.  Po  potwierdzeniu  wyboru  Towarów,  Klient  wskazuje  w 
formularzu Zamówienia formę i cenęprzesyłki,sposób  zapłaty za Zamówienie, wskazuje swoje 
dane oraz adres do przesyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła 
do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. 
5.  W  przypadku  posiadania  kodu  rabatowego,  Klient powinien  wpisać  ten  kod  przed  złożeniem 
Zamówienia  w  przeznaczonym  do  tego  celu  polu  formularza  Zamówienia. Wpisanie  kodu 
spowoduje automatyczne przeliczenie kosztów Zamówienia.Szczegóły promocji wskazane są w 
dedykowanym im odrębnym regulaminom.
6.  Każdorazowo,  przed  wysłaniem  Zamówienia  do  Sprzedawcy,  Klientowi  wskazywane  jest 
podsumowanie  Zamówienia  w  celu  jego  potwierdzenia  tj. główne  cechy  świadczenia i  łączna
cenaZamówienia.
7.  W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Potwierdzam zamówienie” 
istnieje  możliwość  wykrywania  i  korygowania  błędów  przez  Klienta  w  Zamówieniu  i  jego 
modyfikacji,  poprzez  system  sprzedażowy  Sklepu  Internetowego. Klient  ma  możliwość  również 
korygowania danych w ustawieniach swego Konta.
8.  Po  tym momencie,  Klient  może  zmienić  Zamówienie,  w  szczególności  skorygować  błędy  we 
wprowadzonych  danych,  do  chwili  nadania  przesyłki  z  Towarem  poprzez  bezpośredni, 
niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
9.  Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez 
Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli 
zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Towaru.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  następuje  w  momencie 
przesłania  na  podany  w  Zamówieniu  adres  e-mail  potwierdzenia  przyjęcia  Zamówienia do 
realizacji przez Sprzedawcę o tytule “Przyjęcie do realizacji –AKCEPTACJA ZAMÓWIENIA”. 
10. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeżeli  Klient  poprawnie  uzupełni  formularz  Zamówienia  oraz 
poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. 
Sprzedawca  skontaktuje  się  z  Klientem,  gdy  dane  te  nie  są  kompletne.  Jeżeli  co  najmniej 
dwukrotny  kontakt  z  Klientem  nie  jest  możliwy,  uznaje  się,  że  świadczenie  jest  niemożliwe,  a 
Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
11. Utrwalanie,  zabezpieczanie  i  udostępnianie  treści  zawieranej  Umowy  następuje  za 
pośrednictwem  systemu  sprzedażowego  Sklepu (treść  w  każdym  momencie  dostępna  jest  na 
Koncie  Klienta)  oraz  dołączana jest  do  wysyłanego  Towaru.  Klientowi,  który  złożył  Zamówienie 
zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
12. Czas  realizacji  zamówienia  Towaru  wynosi 3 (trzy)  Dni  Robocze.  Realizacja  Zamówienia 
rozpoczyna się po:
a)  płatność za pobraniem –po złożeniu Zamówienia,
b)  przelew bankowy –po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
c)  pozostałe –po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
13. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.


§ 5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI
1.  Ceny  podane  na  stronach  Sklepu  Internetowego  są  cenami  brutto  (zawierają  wszystkie  cła  i 
podatki, w  tym  VAT), wyrażone  są  w  złotych  polskich  i  nie  zawierają kosztów przesyłki. Łączna 
cena  Zamówienia  obliczana  jest  według  wyborów  dokonanych  przez  Klienta  w  formularzu 
Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
2.  Cena  wiążąca  wskazywana  jest  w  podsumowaniu  Zamówienia  w  momencie  jego  wysłania do 
Sprzedawcy.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności(formy płatności ograniczone są do):
a)  płatność gotówką „za pobraniem”;
b)  przelew  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy (dane  podawane  są  w  potwierdzeniu  przyjęcia 
Zamówienia);
c)  przelew  bankowy  poprzez  zewnętrzny  system  płatności  PayPal,  obsługiwany  przez  firmę 
PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;
d)  przelew  bankowy  poprzez  zewnętrzny  system  płatności  Dotpay,  obsługiwany  przez  firmę 
Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie;

4.  Przy wyborze  płatności  innym  niż płatność „za  pobraniem”,  jeżeli  w  terminie 3 (trzech) dni  od 
daty wysłania Zamówienia,Klient nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.

5.  Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego 
lub  faktury  VAT,  na  żądanie  Klienta.  Dokument  sprzedaży  stanowi  potwierdzenie  istotnych 
elementów złożonego zamówienia. 
6.  Ceny podane w  SklepieInternetowym mogą ulec zmianie (np. w  ramach akcji promocyjnej lub 
wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który 
złożył ofertę w sposób wskazany w § 4.Regulaminu,przed dokonaniem zmiany cenowej.


§ 6. WYSYŁKA
1.  Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Unii Europejskiej.
2.  Przesyłki  dostarczane  są w  sposób  wybrany  przez  Klienta,  z  zastrzeżeniem,  iż  dostarczanie 
Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówieniaoraz 
w zakładce „Formy przesyłki”.
3.  Koszt  wysyłki  Towaru  uiszcza  Klient.  Koszt  ten  obliczany  jest  na  podstawie  cen  dostawy 
wskazanych w formularzu Zamówienia, opcji dostawy wybranej przez Klientaoraz zależny jest od 
wyboru  kraju  dostawy,  również  dokonywanego przez  Klienta w  formularzu  Zamówienia.  Po 
dokonaniu  tych  wyborów  przez  Klienta,  koszt  dostawy doliczany  jest  do  kwoty  Zamówienia  w 
podsumowaniu.  Koszty  dostawy  wyrażone  są  w  złotych  polskich  i  uwzględniają  podatek  od 
towarów i usług (VAT).
4.  Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję „Odbiór osobisty w wybranym Salonie Pretty 
One”, wysyłka do Salonu jest bezpłatna. Odbiór osobisty możliwy jest w Salonie wybranym przez 
Klienta  ze spisu  Salonów,  znajdującego się  w  zakładce  „Nasze  Salony”.  Klient  przed  odbiorem 
powinien  dowiedzieć  się  godzin  otwarcia  danego  Salonu,  kontaktując  się  telefonicznie  według 
numeru  wskazanego  na  wstępie,  lub  wysyłając  wiadomość  e-mail  pod  adres  wskazany  przy 
wybranym przez Klienta Salonie ww. zakładce.
5.  W  każdym  wypadku, warunkiem  nadania  Towaru  jest  uiszczenie  kwoty  wartości  Zamówienia, 
chyba, że Klient wybrał płatność „za pobraniem”.
6.  Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się 
z  Klientem  niezwłocznie,  jeżeli  źle  wypełniony  formularz  uniemożliwia  skuteczne  doręczenie 
Zamówienia. 
7.  Czas  dostarczenia  Zamówienia  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polski  trwa  do 2 (dwóch) Dni 
Roboczych,  liczonych  od  momentu  skompletowania  i  nadania  Zamówienia  przez  Sprzedawcę. 
Czas  dostarczenia  Zamówienia  do  innych  krajów  Unii  Europejskiej  trwa  do  7  (siedmiu)  Dni 
Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
8.  Jeżeli  przed wydaniem  przesyłki okaże  się, że  doznała  ona  ubytku  lub  uszkodzenia,  przewoźnik 
ma  obowiązek  ustalić  niezwłocznie  protokolarnie  stan  przesyłki  oraz  okoliczności  powstania 
szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka 
jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na 
Klientaz chwilą jej mu wydania.

9. Wszelkie promocje dotyczące wysyłki obowiązują jedynie na terenie Polski.


§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.  Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  od  niej  odstąpić  bez  podania  przyczyny, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy 
przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył 
oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  zanim  Sprzedawca  przyjął  jego  ofertę,  oferta  przestaje 
wiązać.
2.  Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient 
może  skorzystać  ze  wzoru  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy,  stanowiącego  załącznik  do 
niniejszego  Regulaminu oraz  wysyłanego  Klientowi  na  jego  adres  e-mail. Skorzystanie  przez 
Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe. 
3.  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy,  Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi  wszystkie  otrzymane 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z 
wybranego  przez  Konsumenta  sposobu  dostarczenia  innego  niż najtańszy  zwykły  sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 
14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu 
prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. 
4.  Konsument  ma  obowiązek  zwrócić  Towar  Sprzedawcy  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  14 
(czternaście)  dni  od  dnia,  w  którym  odstąpił  od  umowy.  Do  zachowania  terminu  wystarczy 
odesłanie Towaru przed jego upływem. 
5.  Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie wartości  Towaru  będące  wynikiem 
korzystania  z  niej  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i 
funkcjonowania Towaru.
6.  Prawo  odstąpienia  od  umowy,  nie  przysługuje  Konsumentowi  w  odniesieniu  do  umów  m.in.  o 
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według  specyfikacji  konsumenta  lub  służąca  zaspokojeniu 
jego  zindywidualizowanych  potrzeb,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca 
szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin  przydatności  do  użycia,  w  której  przedmiotem 
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 
połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 
materialnym,  jeżeli  spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed 
upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez  przedsiębiorcę  o 
utracie prawa odstąpienia od umowy. 
7.  Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej 
na odległość ponosi Konsument.  
8.  Uprawnienie  do  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje Klientom nie 
będącym Konsumentami.

9. W przypadku zwrotu przez Konsumenta produktu objetego promocją “KUP ZESTAW”

zwrot środków na konto Konsumenta zostanie pomniejszony o wcześniej przyznany rabat na cały zestaw.

 

§ 8. WYMIANA

1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury ZWROTU

i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.


§ 9. REKLAMACJA
1. Sprzedawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Klientowi  Towarów  bez  wad.  Sprzedawca  jest 
odpowiedzialny  względem  Konsumenta,  jeżeli  Towar  ma  wadę fizyczną  lub  prawną  (rękojmia). 
Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaciodstąpienia od Umowy(zwrotu towaru).
2.  Reklamacja  przysługuje  tylko  Konsumentom.  Strony, Klient  niebędący  Konsumentem  oraz 
Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
3.  Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia 
procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i 
zgłoszeniem reklamacyjnym. 
4.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
5.  W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniureklamacji i jej wyniku 
Sprzedawca  powiadomi Klienta listem  wysłanym  na  adres  podany  w  reklamacji  albo  pocztą 
elektroniczną.
6.  Procedura  reklamacyjna  dotyczy  odpowiednio  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  przez 
Sprzedawcę.
7.  Klient będący  Konsumentem,  który  chce  uzyskać  pomoc  przy  reklamacji,  może  zwrócić  się  do 
miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.


§ 10. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1.  Dane  osobowe  przekazywane  przez  Klienta  przetwarzane  są  przez  Sprzedawcę,  który  jest 
Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
2.  Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, 
w  szczególności  przesłanych  za  pomocą  odpowiednich  formularzy.  Przetwarzanie  danych 
osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i 
nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  realizacji przepisów prawa,
b)  utworzenia  Konta,  realizacji  Zamówienia,  w  tym  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną, 
rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c)  działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  Klienta  w  celach  marketingowych  wymaga  wyrażenia  przez 
niego odrębnej zgody. 
5.  Podanie  danych  osobowych  i  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne,  ale  brak 
zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oznaczonych,  jako  obligatoryjne,  uniemożliwi 
wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniemust. 4). 
6.  Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty 
elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
7.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, 
jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z 
prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie 
do  przetwarzania  danych  osobowych  w  razie,  gdy  jest  to  niezbędne  dla  wypełnienia  prawnie 
usprawiedliwionych  celów  realizowanych  przez  administratora  danych  albo  odbiorców  danych 
oraz zgoda Klienta.
8.  Dane  udostępniane są jedynie w  celu realizacji Zamówienia i umów  o  świadczenie usług drogą 
elektroniczną  (przewoźnikowi i  firmie  świadczącej  usługi  księgowe dla  Sprzedawcy).  Dane 
osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a)  odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa, 
b)  innym osobom i podmiotom –w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
9.  Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, 
może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w 
zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a)  dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych 
poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
b)  żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są 
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c)  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ich  danych  osobowych – w  przypadkach  przewidzianych 
przepisami prawa –oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane.
11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi 
w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług 
drogą  elektroniczną  (Dz.  U.  Nr  144,  poz.  1204  z  poźn.  zm.),  rozporządzeniu  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 
poz.1024). 
12. Sprzedawca  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych 
danych  osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  a w 
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  ustawy  oraz  zmianą,  utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. W  przypadku  uzyskania  przez  Sprzedawcę  wiadomości  o  korzystaniu  przez  Klienta  z  usługi 
świadczonej  drogą  elektroniczną  niezgodnie  z  Regulaminem  lub z  obowiązującymi  przepisami 
(niedozwolone  korzystanie),  Sprzedawca  może  przetwarzać  dane  osobowe  Klienta  w  zakresie 
niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. 
14. Serwis  internetowy  może  przechowywać  zapytania  http  w  związku,  z  czym  w  plikach  logów 
serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło 
zapytanie, nazwa stacji Klienta –identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, 
data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer 
bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez 
linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji 
transakcji http.
15. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp 
do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. 
16. Pliki  z  logami  mogą  być  analizowane  w  celu  sporządzenia  statystyk  ruchu  w  Serwisie  i 
występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.


§ 11. ZMIANA REGULAMINU
1.  Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
2.  Klienci posiadający  Kontozostaną  poinformowani  o  zmianie  Regulaminu  w  wiadomości  e-mail, 
wysłanej  na  14 (czternaście) dni  przed  wejściem  w  życie  Regulaminu  w  nowym  brzmieniu,  zaś 
innym użytkownikom –w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14(czternaście)
dni przed wejściem jego w życie.
3.  W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
4.  W  razie  braku  akceptacji  zmienionego  Regulaminu,  Klient  ma  możliwość  usunięcia  Konta  w 
każdym czasie.
5.  Zamówienia  złożone  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu  realizowane  są  zgodnie  z 
dotychczasową treścią Regulaminu.


§ 12. NEWSLETTER
1.  Usługa  subskrypcji  Newslettera  świadczona  jest  przez  Sprzedawcę  na  rzecz  Klientów,  którzy 
dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2.  W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: zamawia usługę 
poprzez  interaktywny  formularz  dostępny  na  stronie  www.shop.prettyone.pl  oraz  podanie 
swojego  adresu  poczty  elektronicznej  (e-mail),  uaktywnia  przycisk  „Zapisz się”, a  następnie 
aktywuje usługę za pośrednictwem linkaznajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej na adres 
podany przez Klienta.
3.  Z  chwilą  aktywowania  subskrypcji, pomiędzy  Sprzedawcą  a  Klientem  zostaje  zawarta  umowa o 
świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
4.  Użytkownik  może  w  każdej  chwili  wypowiedzieć  umowę  o  świadczenie  usługi  Newslettera 
poprzez  dezaktywację  subskrypcji.  Rezygnacja  z  Newslettera  następuje  poprzez  aktywowanie 
odpowiedniego  linka  zamieszczonego  w  stopce  każdego  listu  elektronicznego  przesyłanego  w 
ramach usługi Newslettera.
5.  Usługodawca  zapewnia  ochronę  przekazu  elektronicznego  poprzez  stosowanie  środków 
technicznych  w  stopniu  odpowiadającym  zagrożeniom  bezpieczeństwa  usługi  Newslettera.
Więcej o tym w §9 Regulaminu. 
6.  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi 
przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy  prawa 
powszechnego,  w  szczególności ustawy  z  dnia  23.4.1964  r. - Kodeks  cywilny, ustawy  z  dnia  17 
listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego i  ustawy  z  dnia  30.05.2014  r. – o  prawach 
konsumenta.
2.  Zobowiązania Klienta wynikające  z  Umowy  spełnione  są  w  momencie uiszczenia  należności  za 
Towar i dostarczenieoraz odbioru Towaru, dokonanychzgodnie z Zamówieniem.
3.  Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz 
inne, dostępne w  SklepieInternetowym stanowią  przedmiot praw wyłącznych, w  szczególności 
stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie 
materiałów  udostępnianych  w  Sklepie Internetowym  w  jakiejkolwiek  formie  wymaga 
każdorazowo zgody Sprzedawcy
4.  W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego 
sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu 
wynikłego  z  zawartej  Umowy  Sprzedaży.  Konsument  może  zwrócić  się  również  o  mediację  lub 
rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów  tzw.  ADR).  W  tym  celu  należy  dostarczyć  do  Sprzedawcy,  w  zależności  od  woli 
Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 
Jeżeli  spór  dotyczy  wady  Towaru,  należy  mieć  na  uwadze,  iż  skorzystanie  z pomocy sądu 
konsumenckiego  działającego  przy  Inspekcji  Handlowej możliwe  jest  po  zakończeniu  procesu 
reklamacyjnego  u  Sprzedawcy.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  dostępu  do  tych  procedur 
dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą.
W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami 
określonymi w  ustawie z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego  (tekst 
jednolity:  Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  101  z  późn.  zm.).  Spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą  a 
Klientem,  który  nie  jest  jednocześnie  Konsumentem,  zostają  poddane  sądowi  właściwemu  ze 
względu na siedzibę Sprzedawcy.


Data wejścia w życie regulaminu: 25 grudnia 2014 r.

INFORMACJE