amp_popups234
Pretty One
0 SZT
0,00 zł

Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  „KARTY PODARUNKOWEJ PRETTY ONE”

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana

jest sprzedaż i zakup za pomocą Karty Podarunkowej Pretty One (dalej "Karta”).

2. Organizatorem Promocji jest Pretty One Kułakowski spółka jawna,

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 61 m. 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000318570, numer NIP 532-198-63-55, (dalej „Organizator”).

3. Karta podarunkowa jest dystrybuowana za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.prettyone.pl

w celu promocji salonów Pretty One i rozwoju sprzedaży na terenie w/w krajów.

 

§ 2

1. Sprzedaż i zakup towarów Na podstawie karty odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

1. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży Pretty One

2. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3. Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza.

4. Karta Podarunkowa nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego.

5. Salon Sprzedaży ani Wydawca nie odpowiadają za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej.

6. W przypadku, gdy kwota zakupów przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być

zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości zakupów pomniejszoną o wartość środków

pozostałych na Karcie Podarunkowej.

7. W przypadku zakupu za kwotę niższą niż nominał Karty Podarunkowej pozostałe środki pieniężne

nie są zwracane przez sprzedawcę.

8. Karta podarunkowa Pretty One jest kartą bezterminową.

 

§4

1. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.

Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w salonach Pretty One,

oraz na stronie internetowej www.shop.prettyone.pl.

 

§5

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie

informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów za pośrednictwem karty podarunkowej

oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

 

§6

1. Karta podarunkowa podlega zwrotowi zgodnie w obowiązującą W Salonach Pretty One polityką zwrotu Towarów.

Warunkiem zwrotu Karty Podarunkowej jest jednoczesny zwrot bransoletki dołączonej do Karty Podarunkowej.

2. Towary nabyte W Salonach Pretty One z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi.

INFORMACJE