amp_popups234
Pretty One
0 SZT
0,00 zł

REGULAMIN PROMOCJI„FINAL SALE -50%"

REGULAMIN PROMOCJI„FINAL SALE -50% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z KOLEKCJI JESIEŃ-ZIMA 2016”

 

§1

1. Niniejszy    Regulamin    („Regulamin”) określa    warunki    i    zasady,    na    jakich    przeprowadzana    jest    Promocja    ” FINAL SALE -50% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z KOLEKCJI JESIEŃ-ZIMA 2016” (dalej    „Promocja”).            
2. Organizatorem    Promocji    jest    Pretty    One    Kułakowski    spółka    jawna,    z    siedzibą    w    Warszawie,    przy    Emilii    Plater    27    m.41,    wpisana    do    rejestru    przedsiębiorców    Krajowego    Rejestru    Sądowego    (KRS)    prowadzonego    przez    Sąd    Rejonowy    dla    m.st.    Warszawy    w    Warszawie,    XIII    Wydział    Gospodarczy    KRS    pod    numerem    KRS    0000318570,    numer    NIP    532-198-63-55,    (dalej    „Organizator”).            
3. Promocja    organizowana    jest    na    terenie    Polski    w    celu    promocji    rozwoju    sprzedaży    na    terenie    kraju,    salonów    Pretty    One    oraz    sklepu    internetowego    marki    Pretty    One.  

         
§2       

1. Promocja    polega    na    sprzedaży    premiowanej    na    zasadach    określonych    w    niniejszym    Regulaminie.            
2. Promocja    przeznaczona    jest    dla    osób,    które    ukończyły    18    lat.            
3. Uczestnikami    Promocji    nie    mogą    być    pracownicy    i    współpracownicy    Organizatora,    firm        współpracujących    przy    organizacji    Promocji,    jak    również    firm    w    sposób    stały    świadczących    usługi    dla    Organizatora    oraz    ich    pracownicy,    współpracownicy    i    członkowie    ich    rodzin.          

 
§3       

1. Sprzedażą    premiowaną    objęte    są    określone    towary    dostępne    w    salonach    Pretty    One.            
2. Promocja    polega    na    dokonaniu    w    okresie    trwania    sprzedaży    premiowanej    zakupu    przez        klienta    („Uczestnik”)    dowolnych    towarów    po    cenie    rabatowej    -50%.            
3. Final    Sale    50%    na    wszystkie    produkty    z    kolekcji    wiosna-lato    2016    polega    na    sprzedaży        produktów    z    oferty    Pretty    One    po    cenach    niższych,    niż    wcześniej    obowiązujące.    Ceny    poszczególnych    produktów    objętych    wyprzedażą    umieszczone    są    przy    towarach    lub    zdjęciach    towarów    w    sklepie    internetowym.            
4. Akcesoria    Pretty    One    tj.    paski,    biżuteria,    torebki,    szale    są    również    objęte    niniejszą    promocją.            
5. Promocja    nie    łączy    się    z    rabatem    na    karcie    stałego    klienta.    tj.    klient    nie    może    doliczyć    rabatu        przyznawanego    mu    w    drodze    programu    lojalnościowego    z    rabatem    przyznawanym    na        zasadach    Promocji.            
6. Promocje    nie    łącza    się    ze    sobą.    Klient    ma    prawo    wyboru    pomiędzy    promocjami,    które        występują    w    salonie    Pretty    One    w    okresie    trwania    Promocji.            
7. Rzeczy    zakupione    na    warunkach    Promocji    będą    wydawane    najpóźniej    do    godziny    zamknięcia        salonu    w    dniu    zakończenia    sprzedaży    premiowanej    (ostatni    dzień    promocji).            
8. Ilość    rzeczy    w    promocji    jest    ograniczona.    Organizator    nie    ponosi    odpowiedzialności    za        wyczerpanie    się    puli.            
9. Rzeczy    nierozdysponowane    zgodnie    z    postanowieniami    Regulaminu    pozostają    własnością Organizatora.    


§4

1. Dane    osobowe    Uczestników    będą    gromadzone    i    przetwarzane    przez    Organizatora    i    podmioty    działające    na    jego    zlecenie    w    związku    z    obsługą    Promocji    w    niezbędnym    zakresie    w    celu    komunikacji    z    Uczestnikami,    wydania    rzeczy    oraz    rozpatrywania    ewentualnych    reklamacji.            
2. Przetwarzanie    danych    osobowych    obejmować    będzie    następujący    zakres    danych:    imię,    nazwisko,    numer    telefonu    komórkowego,    email;    oraz    następujący    zakres    czynności:    zbieranie,    przetwarzanie    oraz    usuwanie.            
3. Przetwarzanie    danych    osobowych    odbywać    się    będzie    na    zasadach    przewidzianych    ustawą    z    dnia    29    sierpnia    1997    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2002    Nr    101,    poz.    926    z    późn.    zm.).            
4. Dane    osobowe    podawane    są    przez    Uczestników    dobrowolnie,    a    Uczestnicy    mają    prawo    wglądu    do    danych    i    zgłaszania    zmian.  

 

§5       

1. Organizator    zapewnia    możliwość    zapoznania    się    z    treścią    niniejszego    Regulaminu    w    czasie    trwania    Promocji.    Treść    niniejszego    Regulaminu    będzie    udostępniona    wszystkim    zainteresowanym    w    salonach    Pretty    One,    oraz    na    stronie    internetowej    www.prettyone.pl.            
2. Przystąpienie    do    Promocji    jest    dobrowolne    i    równoznaczne    z    zapoznaniem    się    Uczestnika    z    treścią    Regulaminu    i    jego    akceptacją    w    całości.            
3. Reklamacje    mogą    być    zgłaszane    sprzedawcy    lub    kierownikowi    sklepu    w    trakcie    trwania    Konkursu.            
4. Uczestnik    składający    reklamację    jest    zobowiązany    podać    swoje    dane    (§    4    pkt    2)    oraz    zachować    opieczętowany    dowód    zakupu    do    czasu    rozpatrzenia    reklamacji.            
5. W    przypadku    zwrotu    produktu,    Klient    może    wymienić    produkt    w    salonie    firmowym    na    inny    w    tej    samej    cenie    lub    wyższej    objęty    bądź    nie    promocją,    dopłacając    różnice    w    cenie.            
6. Dokonując    zakupów    w    sklepie    internetowym    Klient    nie    może    dokonać    wymiany,    może    zwrócić    zakupiony    produkt.            
7. Reklamacje    będą    rozpatrywane    przez    osobę    wyznaczoną    przez    Organizatora    w    jego    siedzibie    w    ciągu    14    dni    od    dnia    otrzymania    zgłoszenia.      

 

§6         

1. Wszelkie    spory    związane    z    organizacją    Promocji    rozstrzygać    będzie    sąd    właściwy    ze    względu    na    siedzibę    Organizatora.            
2. Wszystkie    treści    zawarte    w    materiałach    reklamowo-promocyjnych    mają    charakter    jedynie    informacyjny.    Moc    prawną    w    zakresie    określenia    zasad    zakupów    promocyjnych    w    ramach    Promocji    oraz    praw    i    obowiązków    Organizatora    i    Uczestników,    mają    jedynie    postanowienia    niniejszego    Regulaminu.            
3. W    sprawach    nieuregulowanych    niniejszym    Regulaminem    zastosowanie    znajdują    powszechnie    obowiązujące    przepisy    prawa.            
4. Sprawowanie    nadzoru    nad    przebiegiem    Promocji    należy    do    kierownika    sklepu,    sprzedawcy    i    administratora    strony    sklepu    internetowego    marki.               

INFORMACJE